Nieuws

Muziekavond 30 april 2018

De naam Strausz is geen onbekende naam in de muziek. André Rieu heeft al jaren over de hele wereld succes .....

Penning van verdienste

Sociëteit Amicitia ontving op 15 oktober 2017 uit handen van Burgemeester Jos Heijmans, de Penning van Verdiensten van de gemeente .....

Toetreding nieuw lid. Artikel 2.

1. Algemeen.

Het bestuur heeft tot taak een aanvraag voor het lidmaatschap te beoordelen. Het bestuur behandelt door leden ingediende klachten en/of bezwaren betreffende een aspirant-lid en treedt hierbij namens de vereniging op als de gesprekspartner.

2. Procedure.

Een aanvraag voor het lidmaatschap dient te worden ondersteund door 3 stemgerechtigden referenten.
De referenten zullen zich bij een aanvraag laten leiden door:
a. normen, die wat het persoonlijk, zakelijk en maatschappelijk leven van de voorgestelde kandidaat betreft, naar algemene opvattingen als aanvaardbaar kunnen worden beschouwd.
b. de stellige overtuiging dat de kandidaat - gewoon lidmaatschap heren - de intentie heeft om in brede zin deel te nemen aan het Sociëteitsleven.

c. de kandidaat- voor een buitengewoon lidmaatschap dames- kan zich enkel beperken tot deelname aan activiteiten binnen de Sociëteit.
d. voor buitengewone leden als genoemd onder punt 4a en 4b zijn geen referenten nodig, indien de aanvraag plaats vindt bij lidmaatschap van de partner of binnen 5 jaar na beëindiging van het lidmaatschap van de partner.

De aanvraag wordt na akkoord van het bestuur bekend gemaakt via de website en in de eerst volgende algemene ledenvergadering. Tijdens deze vergadering zal een van deze referenten de kandidatuur toelichten.

Vanaf bekendmaking van de aanmelding tijdens de algemene ledenvergadering, is er voor de leden vier(4) weken de gelegenheid om schriftelijk bij het bestuur, met reden onderbouwd, bezwaar aan te tekenen. Einddatum van deze periode wordt vermeld bij de publicatie.

Na afloop van de eerstvolgende algemene ledenvergadering kan het nieuwe (heren) lid kennis maken met de aanwezige leden.
Aspirant buitengewone leden( dames) komen niet in de algemene ledenvergadering (ook niet voor kennismaking). 
Indien in de periode waarin bezwaar kan worden aangetekend, geen schriftelijke bezwaren zijn ontvangen, wordt na het verstrijken van deze periode het betreffende aspirant-lid automatisch lid als gewoon lid dan wel buitengewoon lid van de Sociëteit en wordt dit door het secretariaat aan het betreffende lid en de hoofdreferent medegedeeld.

Indien er wel bezwaarschriften worden ontvangen, zal het bestuur in gesprek gaan met de indiener van het bezwaarschrift. Bij handhaving van het bezwaarschrift zal het bestuur vervolgens in gesprek gaan met het aspirant-lid. Na beiden gehoord te hebben, zal toetreding tot lidmaatschap in de eerstvolgende bestuursvergadering behandeld worden. Naam van de indiener van het bezwaarschrift en de inhoud van het bezwaarschrift blijven onder embargo van het bestuur.

Na ontvangst van bezwaren neemt het bestuur een eindbeslissing, welke aan het aspirant-lid, de referenten en de indiener van het bezwaarschrift wordt medegedeeld. Er wordt uitsluitend medegedeeld of het aspirant-lid wel of niet als lid wordt toegelaten. Bij een afwijzende beslissing tot toetreding kan het aspirant-lid in een persoonlijk gesprek het bestuur vragen naar de reden van afwijzing