Nieuws

Muziekavond 30 april 2018

De naam Strausz is geen onbekende naam in de muziek. André Rieu heeft al jaren over de hele wereld succes .....

Penning van verdienste

Sociëteit Amicitia ontving op 15 oktober 2017 uit handen van Burgemeester Jos Heijmans, de Penning van Verdiensten van de gemeente .....

Sociëteit Amicitia 1842

Amicitia 1842 is een sociëteit die van oudsher bekend staat als een vereniging die als doel heeft een band van vriendschap en welwillendheid tussen de leden te bevorderen. Gezelligheid staat hierbij hoog in het vaandel.

Als vereniging organiseert op vaste tijden voor de leden en hun partners activiteiten die druk bezocht worden. Naast het gezellig samenzijn kent de Sociëteit diverse diner- en / of dansavonden, lezingen, voordrachten, fietsmiddagen en golfevents. Sinds 1926 kent de Sociëteit daarnaast een levendig bridge activiteit op de dinsdag-, en donderdagavond en de woensdagmiddag.

15 Oktober 2017

Sociëteit Amicitia ontving op 15 oktober 2017 uit handen van Burgemeester Jos Heijmans, de Penning vanVerdiensten van de gemeente Weert. Deze werd door de president van Sociëteit Amicitia Peter van Wegberg in ontvangst genomen. 
Het college van burgemeester en wethouders besloot deze penning toe te kennen als blijk van zeer grote waardering en erkentelijkheid en deze uit te reiken bij de viering van het 175-jarig bestaan van Sociëteit Amicitia.De SooS
 & Sociëteit Amicitia 1842

De vereniging Amicitia 1842 heeft met haar ca. 150 leden haar thuis op markt 9 te Weert bij evenementenlocatie en brasserie de SooS, in een fantastisch rijksmonument met alle mogelijkheden om het leven te vieren. Indien u meer wilt weten over de mogelijkheden kunt u contact opnemen met John of Anne van de SooS, zie hieronder de gegevens. 


Fragmenten van de geschiedenis van de Sociëteit Amicitia 1842: 
(door J. Dignouts)   

Hoe Sociëteit Amicitia haar monumentale pand aan de Markt heeft verworven. 
Op dinsdag 22 oktober 1912 leest de Heer J.F. Pruymboom, toenmalig secretaris van de Sociëteit “Amicitia” te Weert, bij de plechtige gelegenheid van het 70-jarig bestaan der Sociëteit een lijvig verslag voor:   

“Mijne Heren,   

Op 15 oktober 1842 werd in een der kamers van het “Bruine Paard”, waarvan wijlen de Heer Th. Hermans eigenaar was, opgericht ene Sociëteit. Notulen werden blijkbaar niet gehouden, naamlijsten der Leden bezitten wij niet. Toch is het na veel zoeken mogelijk geweest hun namen -althans van bijna allen- machtig te worden. Het waren de heren: Beerenbroek – burgemeester; Bloemarts – notaris; Dr. Beelen – geneesheer………………….)   

Zij kozen tot naam der nieuwe vereniging: “GROTE SOCIËTEIT”.   

Tot President koos men Notaris Bloemarts.   

Van de Heer Th. Hermans, eigenaar van café “Het bruine Paard’(Markt) werd gehuurd de grote kamer met ameublement, benevens het biljart. De conditiën waaronder dit lokaal gehuurd werd, daarvan willen wij u curiositeitshalve er enkele van meedelen;   

1844   

Artikel I.   

De ondergetekende Th. Hermans bekent bij deze te willen verhuren aan de Leden der Sociëteit, de voorkamer geheel gereserveerd ten diensten der Sociëteit en behoorlijk te verwarmen en te verlichten met 2 lampen, ieder van een brander. Het aankopen van lampen zal de kastelein en de Sociëteit voor ieder de helft doen. 

Artikel II.  

Zo er zich meer dan 30 leden in de Sociëteit bevinden, zal de 2e kamer zoals de eerste verwarmd en verlicht worden.   

Artikel III.  

De Heren, die speciaal licht verlangen, zullen de helft van de kaarsen betalen.   

Artikel IV.  

Als Heren-Leden zich ’s avonds na twaalf uur in de Sociëteit bevinden, dan zal de kastelein bevioegd zijn om die in het boete-register te schrijven en daarvoor zullen ieder per lid 10 cent, vijf ter voordele van de Sociëteit en vijf ter voordele van de kastelein.   

Weert, 22 september 1844 

(was getekend) Th. Hermans   

1846   

In 1846 verliet de Heer Th. Hermans “Het Bruine Paard” en verhuisde tezelfdertijd de “Grote Sociëteit” naar het pand van Godfried Ververs, hoek Molenstraat (het huis waarin thans in 1912 gevestigd is het magazijn van de heer Cas Jansen-Meeuwis). Kort daarop verplaatste de Sociëteit zich naar het pand van de Heer J. Wenschink - moet luiden J.Wissing – (huis café Fanfare, Markt, het huidige Vlaaihuis)………….).  

1867   

15 oktober 1867 vierde de Sociëteit luisterrijk haar 25-jarig bestaan……….). ’s Morgens had in onze Parochiekerk St. Martinus een plechtige H. Dienst plaats tot intentie van de overleden Leden.……). Om 10 uur had een ledenbijeenkomst plaats in het mooi versierde lokaal en werd aldaar onder het uitspreken van de vele toasten, de erewijn aangeboden..……….).   

Zoals ik U, Mijne Heren, reeds meedeelde, had de Vereniging nog geen vaste naam aangenomen. Zij stond bij de leden en bij de burgerij slechts bekend als “Weerter Grote Sociëteit”………..). Eerst bij de herziening van het reglement in 1869 ging men hiertoe over en nam de Vereniging in 1869 de naam aan van: “Sociëteit Amicitia”.   

1869   

Het ledental varieerde tussen de 54 en 58 Leden. Drie jaren gingen voorbij zonder enig vermeldenswaardig voorval. De drang naar een eigen lokaal, een plan reeds vroeger ontworpen, nam vastere vormen aan.   

1870.   

De 7e januari 1870 werd door het bestuur een dusdanig definitief voorstel aan de Leden voorgelegd. Het hoekhuis gelegen op de Markt naast het stadhuis, toebehorende aan Mevr. De wed. Jansen kwam vrij en werd aan de Sociëteit Amicitia de prioriteit van aankoop aangeboden.   

1871   

De president, wijlen Burgemeester D. Coenen en Dr. Beelen, ijverden ten zeerste voor de aankoop van het gebouw. Hun vele bemoeiingen hadden succes, daar einde april 1871 Amicitia eigenaresse werd van dit pand voor fl. 3640.- (Zegge drie duizend zeshonderd en veertig gulden ) en kon reeds 1 mei d.a.v. de eerste ledenvergadering daar gehouden worden, een vergadering die besloten werd met een souper. Het gebouw werd nu verhuurd aan de kastelein, de Heer Frans van de Laar, die wederom als zodanig gekozen was (vergadering 7 nov. 1870)…………….).   

Bij het vormen van het kapitaal als koopsom werd dan ook fl. 1054,- gerekend plus andere bijkomende kosten à fl. 271,- zodat er onder de Leden een vrijwillige inschrijving werd gehouden. De Heer D. Coenen, President, nam de hypotheek à fl. 3000,- en werd aan vrijwillige bijdragen ruim fl. 1200,- door de Leden bijeengebracht, terwijl 5 Leden zich bereid verklaarden de contributie voor 5 jaren vooruit te betalen…………)”. 

 Wilt u nog meer weten over de geschiedenis van Amicitia zie tab "Geschiedenis" waar u volledig wordt bijgepraat over het ontstaan en gebeurtenissen.